خدمات نقشه ای

مونیتورینگ نقشه ای

مونیتورینگ نقشه ای

مونیتورینگ نقشه ای از جمله ابزارهای مدیریتی است که سازمانها و دستگاههای دارای جغرافیای گسترده به آن نیاز حیاتی دارند.

با توجه به رشد و توسعه فراگیر علوم ژئوماتیک در بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد و آموزش دولتی و غیر دولتی و اهمیت جامع بودن و به روز بودن محتوای داده های مکانی ما آمادگی داریم تا پروژه های مونیتورینگ نقشه ای را تولید نموده، توسعه بخشد و یا به روزآوری نماید.

شهرداریها، ادارات کل، اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و دستگاههای دولتی و غیر دولتی درگیر با مقادیر بزرگ اطلاعات مکانی از مخاطبان اصلی این خدمات هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما <تماس> بگیرید.